މުރުތައްދުން

ޠާޣޫތުންގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި އަދި އެބައިމީހުންގެ އަޢުވާނުންގެ ކުފުރު

ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އަހަރަމެން ގާތުގައިވާ ޤާޢިދާ އަކީ [އެބައިމީހުނގެ އަޞްލަކީ ކުފުރެވެ]. އެއީ އެއާއި ޚިލާފަށް އަހަރުމެންނަށް އެކަން ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެންނެވެ. އެހެނީ، މިއަޞްލުކަނޑައެޅި ޤާއިމްވެފައިވަނީ ނައްޞާއި (އެބަހީ: ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވާ ...

ކުފުރުގެ އިމާމުން ޤަތުލްކުރާށެވެ! (ތަރުޖަމާ)

އޭ މުޥައްޙިދެވެ! އެމީހުންނަށް ހަމާލާ ދޭށެވެ. އެހެނީ ކުފުރުގެ އިމާމުންގެ އީމާން ކަމެއްވެސް، އަދި އެމީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ދިނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ތަރުޖަމާ: އަބޫ ޔޫސުފް އަލް ބައްތާރް މީޑިޔާގެ ވީޑިޔޯ “أوار ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

ޖަބްހައްތުއް ނުޞްރާގެ މުރުތައްދު ކަމާއި މެދު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަތުވާ

(މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ “އަލް މަކްތަބަތުއް މަރުކަޒީ ލި މުތާބިޢަތުއް ދީވާނުއް ޝަރުޢިއްޔާ” އިން ރަސްމީ ތައްގަޑު ޖައްސަވައި ޙިޖުރީ ތާރީޙުން 25/08/1437 ގައި ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު: 175 ...

މުރުތައްދުންގެ ކޮމާންޑަރުން ފުލުފުލުން މަރާ ކަތިލެވެމުން ދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަމަލާތައްވަނީ މުރުތައްދުންނަށް ހިތިކަން ގެނުވާފައެވެ. ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއަކު އެންމެފަހުން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާޔަތުލް އަންބާރާއި އަދި ތާރީޚީ ރަށެއްކަމަށްވާ ޕަލްމީރާގެ ...

އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށް ރަމާދީ އެއްކޮށް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ވެއްޓި މިޞްރާބު ބަޣްދާދަށް

ޢިރާޤުގެ ބޮޑު ޝަހަރު އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށް ރަމާދީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެސް މުޅި ރަށްއެއްކޮށް ފަތަޙަކޮށްފިއެވެ. އަބޫ މުހައްނަދުއް ސުވައިދާވީ \ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ރަމާދީގެ މި ހަނގުރާމައިގައި، ...

ބައިޖީގެ ދެކުުނުން އޮންނަ ސަރަޙައްދެއްގެ ޞަފަވީ މަރުކަޒަކަށް ޙަމަލާދީ އެތަން ހިފައިފި

ބައިޖީ އަވަށުގެ ދެކުނުން އޮންނަ އަލްމަޒްރަޢު ސަރަޙައްދުގެ ކައިރީގައި ހުންނަ ޞަފަވީންގެ މަރުކަޒަކަށް ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ މުޖާހިދު ފައުޖުތަކުން ޙަމަލާދީ އެތަން ހިފައިފިއެވެ. މުސްލިމު އުއްމަތުގެ ޚިލާފަތުގެ ޢަސްކަރިއްޔާގެ މި ވަރުގަދަ ...

ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް މުރުތައްދުން ޙަމަލާތައްދެނީ

މިޞްރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސީސީގެ މުރުތައްދު ލަޝްކަރުން ޙަމަލާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޢާއްމުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ...

ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 72 މުރުތައްދުން މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު، ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި ތިބި ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންގެ އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާ ދީފިއެވެ. އައްސުވައިދާ އަވަށުގެ އުތުރުން އޮންނަ މި ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ...