މުޒާހަރާ

ޔަމަންގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމް ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަން!

ޔަމަންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެބިމަށް ވެރިވަމުންދާ ހޫޘީންގެއަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަޑު އުުުފުލަން ފަށައިފިއެވެ. ހޫޘީންނަކީ ޢިރާނުގެ ރާފިޟީ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރުދީގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނަށް ތަބަޢުވާ ...

އުއްމަތުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ތާއީދުކޮށް ޙަރަކާތައް އިތުރުވަނީ

ބަޙްރައިންގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށް ފާޅުގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި އަޚުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ތާއީދުކޮށް ޝުޢޫރުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއްވުމުގެ ބައިވެރިވި އަޚުންވަނީ ޚިލާފަތުގެ ދިދަ ވިހުރުވާ އެކި ...

ވައިގެ ޙަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް [ދާރުލް ޚައިރު]ގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޢަރަބި ޠާޣޫތުންނާއެކު ކުފުރުގެ ބާރުތަކުން ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ވައިގެ ޙަމަލާތަކުގައި، އެތަކެއް މުސްލިމުންނެއް ޤަތުލުކުރެވެމުންދާތީ، އެކަމާދެކޮޅަށް ޚިލާފަތުގެ ރަށެއްކަމަށްވާ [ދާރުލް ޚައިރު] ގައި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރިއަށް ...

ސީރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްޤުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ތާއީދުކޮށް އަޑު އުފުލާއިފި

އެތައް ލައްކަ މުސްލިމުންނެތްގެ ލޭ އޮހޮރުވާފައިވާ އަނިޔާވެރި މުޖްރިމް އަލްޚަބީޘް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަލްޢަލަވީ އަލްނުޞައިރީގެ ޠޯޢޫތީ ސަރުކާރުގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައިވާ، ސީރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްޤުގައި އުޅެމުންދާ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އިސްލާމީ ...

ތަޥްޙީދުގެ ދިދަ ކުވައިތުގައިވެސް އުފުލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު އުވިގެން ދިޔަތާ ގަރުނެއްހާ ދުވަސްވުމަށްފަހު، އަލުން އެނބުރި ވުޖޫދަށް އައުމުން، ކާފަރުންނާ މުސްލިމުންގެ ބޭރުފުއް ދައްކައިގެންތިބި މުނާފިޤުންގެ ހިތްތައް ކަރައިގެން ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ތާޢީދުކުރާ ...