މެރުން

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އެމެރިކާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ޙަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އަހްޒާބުގެ މައި މޫ ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ޢަސްކަރީ ސިފައިންގެ އޫރަކަށް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙަމަލާދީ އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފިއެވެ. ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ރިޔާޟްގައި ...