ފަލަޞްޠީން

[ޙަމާސް] ޖަމާޢަތުގެ މުރުތައްދުކަން

ފަލަސްޠީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ [ޙަމާސް] އަކީ އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޖަމާޢަތެކެވެ. އަދި މިޖަމާޢަތުގެ އެކި ލީޑަރުންނާއި ގޮފިތަކުން މިފަދަ ދަޢުވާތައް ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ...