ފާފަަ

ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން

މިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ވިސްނުމެއް ވެއެވެ: ޢިލްމުވެރިންގެ އެއްބައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ބޮޑެތި ފާފަ ދޫކޮށްލުމަކީ، ވާޖިބު އަޅުކަންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ފާފަތައް ފޮހެވިގެން ދިއުމުގެ ޝަރުތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ...