ފާޙިޝް

ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ...

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުން ހިންގި ޢަމަލަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކޮށްފައިނުވާ ފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ނުބައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއްކަމަށް ﷲ ވަނީ ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާގައި މި ...

ފިލްމު ސީޑީތަކާއި މިއުޒިކް ސީޑީތައް އަދިވެސް ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި އަތުލައި ނައްތާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތަކީ، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުންކަމަށްވާއިރު، ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮތްތަކާއި، ފިލްމު ސީޑީތަކާއި އަދި ލަވަޔާއި މިއުޒިކުގެ ސީޑީތައް ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގައި ...