ފިދާއީ

ޖަރުމަނު ގުގުމާލި ޙަމަލާދިން އަޚާގެ ވީޑިއޯ ނިކުމެއްޖެ

ޝެއިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލްއަދްނާނީ | ގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަދެމުން، ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ރޭލެއްގެ ތެރެއިން 20 ކުއްފާރުން މަރާލި 17 އަހަރު ގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލު އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތަޙްތުތައް ގުޑުގުޑު އަޅުވާލައިފި

ފޭރިގައިނެފައިވާާ މުސްލިމުންގެ ބިމުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާލް ސަލޫލްގެ ބާޣީ ބައިގަނޑުން އެކަމަކަށް ބިރުން، ވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިރުވެރި ކަންތައް ލައިގަނެއްޖެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ...

ޢިރާޤުގެ ރަމާދީގެ ބޮޑުބައި ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ އަލްޤުރަޝީ | ގެ ޚިޠާބާއިއެކު، އަލްއަންބާރު ސަރަޙައްދުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ހިއްވަރާއި މިންނަތުން ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު، އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށްކަމުގައިވާ ރަމާދީ ބޮޑުބައެއް ޚިލާފަތުގެ ...