ފިދާއީ ޙަމަލާ

ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރު ޞަފަވީންގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވަރުގަދަ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާތަކެއްދީ އެތަން ހިފައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުގެ ސިފައިން، ޞައްދާމިއްޔަތުއް ޘަރްޘާރުގައި އޮންނަ ހަތަރުވަނަ ފައުޖުގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ދިން މި ޙަމަލާތައް ފަށާފައިވަނީ މުޅި ޢަސްކަރީ ...

ރާފިޟީންގެ ތެޔޮކާރުޚާނާ އަކަށް ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

ބީޖީ ތެޔޮކާރުޚާނާ ކައިރީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފައުޖުތަކާއި ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނާއި ދެމެދު ވަރުގަދައަށް ޙަމަލާތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ޞަލާޙުއްދީންގެ އުތުރުގައި ހުންނަ މި ތެޔޮކާރުޚާނާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން، ރާފިޟީންގެ ...

އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ސިފައިން ރަމާދީއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ގެ ގަދަފަދަ ސިންގާތައް ޢިރާޤުގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދާއި 110 ކިލޯމީޓަރު ހުޅަނގަށް އޮންނަ ރަމާދީގެ ތަފާތު އެކި ހިސާބުތަކަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ސިފައިންގެ މިހަމަލާތައް ...