ދުޝްމަނުން

ޚަބަރު 17 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ޕާކިސްތާނުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ފައްޅިއަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުޝްރިކުން ...

ޚަބަރު 15-16 ފެބްރުއަރި 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ނަންގަހާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އަފްޣާނުގެ މުރުތައްދު ސިފައިން އެސަރަޙައްދު ހިފުމަށް ...

މުރުތައްދުންގެ ކޮމާންޑަރުން ފުލުފުލުން މަރާ ކަތިލެވެމުން ދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަމަލާތައްވަނީ މުރުތައްދުންނަށް ހިތިކަން ގެނުވާފައެވެ. ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއަކު އެންމެފަހުން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާޔަތުލް އަންބާރާއި އަދި ތާރީޚީ ރަށެއްކަމަށްވާ ޕަލްމީރާގެ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން އަންބާރުން ބޭރު ކުރުމަށް ޢިރާޤު ސިފައިން ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ވިލާޔަތުލް އަންބާރުގެ ސަރަޙައްދުން އިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ނެރެލުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ މުރުތައްދުންގެ ފައުޖުތަކުން މިއަދު ޙަރަކާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޝިޔަޢީންގެ ގްރޫޕެއްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޢިރާގު ...

ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް މުރުތައްދުން ޙަމަލާތައްދެނީ

މިޞްރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސީސީގެ މުރުތައްދު ލަޝްކަރުން ޙަމަލާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޢާއްމުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް މުރުތައްދުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީފި

ކުރީގެ ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދެއްގޮތުގައި އޮތް، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް، ލީބިޔާގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ދަރްނާގައި ...