ތާޢީދު

ޔަމަންގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމް ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަން!

ޔަމަންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެބިމަށް ވެރިވަމުންދާ ހޫޘީންގެއަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަޑު އުުުފުލަން ފަށައިފިއެވެ. ހޫޘީންނަކީ ޢިރާނުގެ ރާފިޟީ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރުދީގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނަށް ތަބަޢުވާ ...

ލަންޑަނުގެ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމުން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް!

އިނގިރޭސިންނާއި އެމެރިކާނުންގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލް ކޮށްފައިވާ މެދުއިރުމަތީގެ މުސްލިމުންނަށް އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން ހިތްވަރު ގަދަ ބަޔަކު ވަނީ ތެދުވެފައެވެ. ސަލީބީން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ...