ސައުދީ

ސަލޫލީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އިސްލާމްދީން ގަޔަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަނީ

ރަސޫލުﷲ ؛ ގެ އަރިހުން އިސްލާމްދީން އައިސްފައިވަނީ ޙާދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ކަމުގައިވެފައި، އެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ކޮށާމަށައިގެން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޢޫދީ އާލްސަލޫލީ ވެރިކަމުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ...