ސުވާލާއިޖަވާބު

ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފަށް، ދުނިޔަވީގޮތުން ވިޔަސް، ނުވަތަ ޢަސްކަރީގޮތުން ވިޔަސް، ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމަތަކެއްގައި ބަލިވުމަކީ ތަބަޢަވާ މަންހަޖުގައި، ...

ޑިމޮކްރެސީ އާއި ޝުރާގެ ފަރަޤަކީ ކޮބާ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު: ޑިމޮކްރެސީގެ މާނައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަދި ޑިމޮކްރެސީ އާއި ޝޫރާގެ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޑިމޮކްރެސީ ބުނާގޮތުގައި (ޙުކުމްކުރުމާއި ކަނޑައެޅުމުގެ) ބާރުތައް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ...

ޢުޛުރުވެރިވެތިބެން އަހަރެމެންނަށް ވާޖިބުވާ މިންވަރަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު: ﷲ ޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެން ޢުޛުރުވެރިވުމަށް (އެއިލާހުގެ ޙުކުމުން ހުކުމް ނުކުރާ) މިތިބަ ވެރިންނާއިމެދު އަހަރެމެން ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާ މިންވަރަކީކޮބައިތޯއެވެ؟   އެމީހުންގެ ޠާޣޫތީ ޤާނޫނީ ކޯޓުތަކަށް ދިޔުން ހުއްޓާލާށެވެ. އަދި ...

އިސްލާމީ ދައުލަތާއިމެދު (ޙާއްޞަކޮށް އުޚްތުން) އާންމުކޮށް ކުރާ ދިހަސުވާލުގެ ޖަވާބު ދައުލަތުގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ޤަލަމުން

1-      ދައުލަތުގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު -މިތަނުގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ކްލިނިކްތަށް އެބަހުއްޓެވެ. ތިއީ، އުޚްތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. އެންޓި-ނޭޓަލް ޗެކްއަޕްތަށް މަހުންމަހަށް ޤަވާއިދުން ހެދޭނެ ނިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ...