ސުޢޫދީ

[ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މަރާލުމަށްފަހު ފިލައިފި!] ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން މަރާލައި، ކޮއްކޮ ޒަހަމުކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި ވާހައަކީ މި ދުވަސްވަރު މީޑިޔާ ގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. އެހެނަސް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ ...

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އެމެރިކާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ޙަމަލާދީ މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އަހްޒާބުގެ މައި މޫ ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ޢަސްކަރީ ސިފައިންގެ އޫރަކަށް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙަމަލާދީ އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފިއެވެ. ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ރިޔާޟްގައި ...