ސުޢޫދީ ރަސްގެފާނު

ސަލޫލީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އިސްލާމްދީން ގަޔަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަނީ

ރަސޫލުﷲ ؛ ގެ އަރިހުން އިސްލާމްދީން އައިސްފައިވަނީ ޙާދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ކަމުގައިވެފައި، އެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ކޮށާމަށައިގެން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޢޫދީ އާލްސަލޫލީ ވެރިކަމުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ...

އާލްސުޢޫދުގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ މަރުވެ ހަށިގަނޑު ކުނިވާން ފަށައިފި!

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ޔަހޫދީ ނަޞާރާ އޭޖެންޓު އަދި ބޮޑު ޠާޣޫތު ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މަރުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެ ކުނިވާންފެށި މި ނުބައި ޣައްދާރުގެ ...