ސޫރިޔާ

ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރުން އެމެރިކާ-ނޭޓޯ އާއިއެކު ޖަރާބުލުސް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުން: [މުރުތައްދުވުމެއް]

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ އެއްމެބޮޑު ގުރޫޕު [އަޙްރާރުއް ޝާމް] އާއި ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު [ފައިލަޤް އައްޝާމް] ކުއްލިގޮތަކަށް ބައްޝާރު ޖަހާފައިވާ ޙަލަބުގެ ޙިޞާރު ފުނޑާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ދޫކޮށް، ޖަރާބުލަސް އަށް ދެހަފްތާއެއް ...

ސޫރިޔާއާއި ޢިރާޤު ވަކިކޮށްދޭ އެންމެ ފަހު ބޯޑަރު ސަރަޙައްދު ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ ޢަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސޫރިޔާ އަދި އިރާޤް ވަކިކޮށްދޭ އެންމެ ފަހު ބޯޑަރު ސަރަޙައްދު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ޢިރާޤުގެ އަލްވަލީދު އަދި ސޫރިޔާގެ އައްތަންފް ...