ޑްރޯން

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން ފެށުން، ކާފަރުންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކާފަރުން ޙާއްޞަ ކޮށް އެމެރިކާ މުސްލިމުންނަށް ޑުރޯން ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް ދޭ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން އެމެރިކާނުންގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާބޯޓެއް ބިމާހަމަކޮށްލައިފި

މުސްލިމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއެޅުމަށްޓަކައި ޖާސޫސުކުރުމަށް އެމެރިކާނުން ފޮނުވާ ޖާސޫސީ މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޓެއް (ޑްރޯނެއް)، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ވައްޓާލައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަލްއަންބާރު މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރި ވީޑިއޯތަކުގައި، ވައްޓާލައިފައިވާ ޑްރޯންގެ ...