ޖަބަހަތުއްނުޞްރާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

އެމެރިކާ ސިފައިން އައުމުން FSA ގެ [އަޙްރާރުއް ޝަރުޤިއްޔާ] ކުލީސިފައިން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ:- އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ޔުނީފޯރމް ތަކާއި ޓޯކީގައި އައްޝަރްޤިއްޔާގެ އިސްވެރިން ބަޔާނެއް ދެނީ އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްޕެޝަލް ފޯރސަސްގެ ޕުލެޓޫނެއް އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ތުރުކީވިލާތާއި ކައިރީގައިވާ އައްރާއީ ޝަހަރަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ...

ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރުން އެމެރިކާ-ނޭޓޯ އާއިއެކު ޖަރާބުލުސް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުން: [މުރުތައްދުވުމެއް]

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ އެއްމެބޮޑު ގުރޫޕު [އަޙްރާރުއް ޝާމް] އާއި ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު [ފައިލަޤް އައްޝާމް] ކުއްލިގޮތަކަށް ބައްޝާރު ޖަހާފައިވާ ޙަލަބުގެ ޙިޞާރު ފުނޑާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ދޫކޮށް، ޖަރާބުލަސް އަށް ދެހަފްތާއެއް ...

ޖަބްހައްތުއް ނުޞްރާގެ މުރުތައްދު ކަމާއި މެދު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަތުވާ

(މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ “އަލް މަކްތަބަތުއް މަރުކަޒީ ލި މުތާބިޢަތުއް ދީވާނުއް ޝަރުޢިއްޔާ” އިން ރަސްމީ ތައްގަޑު ޖައްސަވައި ޙިޖުރީ ތާރީޙުން 25/08/1437 ގައި ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު: 175 ...

ޖަބަހަތުއްނުޞްރާގެ އެންމެ އިސް ޤާޟީ، އައްޝައިޚް ޑރ. ސަޢްދުލް ޙުނައިޠީ އާއި އިތުރު ބޭފުޅުން ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތު ދެއްވައިފި

ޖަބަހަތުއް ނުޞްރާގެ އެންމެ އިސް ޤާޟީ، އައްޝައިޚް ޑރ. ސަޢްދުލް ޙުނައިޠީ – الشيخ الدكتور سعد الحنيطى – އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ވަޑައިގެން، ޚަލީފާ އިބްރާހީމަށް ބައިޢަތު ދެއްވައިފުއެވެ. ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ގުޅެމުން އަންނަ މަޖްމޫޢުތައް އިތުރުވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ގުޅެމުން އަންނަ މަޖްމޫޢުތައް ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުން އަންނަކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު، އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަލްޤާޢިދާއަށް ނިޞްބަތްވާ ޖައުލާނީގެ ޖަބަހަތުއް ...