ޖިހާދުގެ ޔަހޫދީން

ބަޔާން: އަނދައިގެންދިޔަ ޖިހާދުގެ ޔަހޫދީން

ފޮތުގެ ނަން: [އަނދައިގެންދިޔަ ޖިހާދުގެ ޔަހޫދީން] ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އަބޫ ޒުބައިދާ އަލްމުހާޖިރު – (ޖިހާދުގެ އަޑުގެ މުއައްސިސް) ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 10 ޕަބްލިޝްކުރީ: ޙައްޤު މީޑިއާ ބަސް: ދިވެހި އެކްސްޓެންޝަން: ...