ޙަމަލާ

އިއްފަތް ނަގާލެވުނު ޠާހިރު އުޚްތުންގެ ޙައްޤުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޤުރުބާނީ

މީގެ 4 އަހަރު ކުރިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ޙަލަބުގައި މުރުތައްދު ޞަޙަވާތު ހަނގުރާމަވެރިން ޙަލަބުގެ އުތުރު ރަށްފުށު ސަރަހައްދުގައިތިބި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންނަށް ޙިޔާނާތްތެރިވިއެވެ. އަދި ހީލަތާއިއެކު އެތައް އަޚުންނާއި ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚަބަރުތައް

އަޢުމާޤް އެޖެންސީއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ދޭރްޒޯރުގެ އުތުރުން އޮންނަ ޙުސައިނިއްޔާގެ ސަރަޙައްދުގައި ނުޞައިރީންގެ 4 ސިފައިން ސްނައިޕަރުންގެ ޙަމަލާގައި މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި އައްސޫރު އަވަށުގެ ހުޅަނގުދެކުނުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުގެ މުޖާހިދުން ...

ޚަބަރު 12 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޕާރކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާއެއްދީ ރާފިޟީ ...

ޖަރުމަނު ގުގުމާލި ޙަމަލާދިން އަޚާގެ ވީޑިއޯ ނިކުމެއްޖެ

ޝެއިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލްއަދްނާނީ | ގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަދެމުން، ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ރޭލެއްގެ ތެރެއިން 20 ކުއްފާރުން މަރާލި 17 އަހަރު ގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލު އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ...

އައްޞަވާނިއްޔާ ވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ސޫރިޔާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އައްޞަވާނިއްޔާވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެއެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާއަކީ ތަދްމުރް ގެ ކައިރިން އޮންނަ ދިމްޝްޤްއާއި ތަދްމުރް ގުޅުވާދޭ މަގުއޮންނަ ރަށެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާ ފަތަޙަކުރެވިފައި ވާކަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ވިލާޔަތުލް ބަރަކާގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި މިޖަލު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަން، އިސްލާމީ ...

އެންމެ އަނިޔާވެރި އެއް ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް ނައްތާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ޖަލު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޫރިޔާގެ ތަދްމޫރު ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް އެތަން ގޮއްވާލައި ބިމާ ހަމަކޮއްލައިފިއެވެ. 1980 އިން ފެށިގެން އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް އޮތް ...

ވިލާޔަތު ޙިމްސްގެ އައްސުޚްނާ އަވަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ފަތަޙަކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ދަނީ ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޢިރާޤް އަދި ސޫރިޔާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ވިލާޔަތު ޙިމްސްގައި ހިމެނޭ ރަށެއްކަމުގައިވާ އައްސުޚްނާ އިސްލާމީ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތަޙްތުތައް ގުޑުގުޑު އަޅުވާލައިފި

ފޭރިގައިނެފައިވާާ މުސްލިމުންގެ ބިމުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާލް ސަލޫލްގެ ބާޣީ ބައިގަނޑުން އެކަމަކަށް ބިރުން، ވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިރުވެރި ކަންތައް ލައިގަނެއްޖެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ...

ބައިޖީގެ ތެޔޮ ކާރުހާނާގެ %85 އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި

ބައިޖީގެ ތެޔޮ ކާރުހާނާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެދަށަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ ޞަފަވީ ފައުޖުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނާއި ބަދަލުކުރެވެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި މުޖާހިދުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި މުޖާހިދުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ...