ޙުކުމް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފިރިހެނުންތަކެއް މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މަރާލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި 3 ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ ކާފަރުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ...

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުން ހިންގި ޢަމަލަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކޮށްފައިނުވާ ފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ނުބައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއްކަމަށް ﷲ ވަނީ ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާގައި މި ...

ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤިޞާޞްގެ ޙައްދު ތަންްފީޛުކޮށް ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ 3 އަންހެނަކަށް ޙަމަލާދީ ގަލުން ތެޅިތެޅީނުން ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލުމަށްފަހު މުދާތައް ފޭރިގަނެގަނެގެން ފިލަން ދުވި ބަޔަކު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ޝަރުޢީ ޙައްދު ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ޒިނޭކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ޙައްދު ޖަހައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް، ދަޥްލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓިގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ، ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން އަންނަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކެވެ. ޠާޣޫތުންގެ ވަޟަޢީ ޤާނޫނުތަކާއި ކާފަރުންގެ ...

ޖާސޫސުކުރަން އުޅުނު ސެލްއެއް އަތުލައިގަނެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ފާޅުވުމުން، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޠާޣޫތުންގެ ލަޝްކަރުތަކަށް ތަޢާވަނުވަމުންދާ ޖާސޫސުން މަދު ފައިސާ ކޮޅަކަށްޓަކައި ދީން ވިއްކާލައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތެވެ. މިބައިމީހުން ހޯދައި އެމީހުން ފަޞީޙަތްކުރުމަކީ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކުރި އުރުދުންގެ މުރުތައްދު ޕައިލަޓު މުޢާޒު ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ވައްޓާލި އުރުދުންގެ ޢަސްކަރީ ޖެޓުގެ ޕައިލަޓް ކަމުގައިވާ މުޢާޒު ޞާފީ ޔޫސުފް އަލްކަސާސްބިހް ގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާ ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ...

ފޮތް: “އެހިރަފުސް ދުވަހަކުވެސް ނުއޮބޭނެއެވެ.” – ޝައިޚް އަންވަރުލް އަޥްލަޤީ \

މިފޮތަކީ ރަސޫލުﷲ؛ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ ޙުކުމާއި ބެހޭގޮތުން، އިމާމް އަންވަރުލް އަޥްލަޤީ \ ދެއްވާފައިވާ ދަރުސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. ދަރުސްގެ އިނގިރޭސި ނަމަކީ The Dust will never settle ...

މަގުފޭރުނު ބައެއްގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކަނޑައި ﷲގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ އަމުރަށް، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކެނޑުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުންއޮތީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ...

އަތް ކަނޑަން ޙުކުމް އިއްވުމުން، އެކަމަށް ރުހި އެއީ ޢަދުލްވެރި ޙުކުމެއްކަން އިޢުލާނުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަންބަޖު އަވަށުގައި، ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އަތްކެނޑުމުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، އަވަށުގެ މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ...