ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން

ގިޞާޞްގެ ގޮތުގައި އަލިފާނުން މީހުން އެންދުމުގެ ޙުކުމް

އިސްލަމީ ދަޥްލަތުން ބައެއްފަހަރު އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ޢަޞީރުންގެ ގޮތުގައި އަތުލައިގަނެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ އެކި ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމު ޢާންމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅައި ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެޢަޞީރުންގެ ...

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފިރިހެނުންތަކެއް މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މަރާލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި 3 ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ ކާފަރުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރު ކޮށްފިއެވެ. މި ތިން މީހުން ތަޢުޒީރުކުރީ ޢާންމުން އެއްކުރުމަށްފަހު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އަދި ތަޢުޒީރުކުރުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ...

ގްރޫޕު ވައްކަމެއްކުރި އެންމެންގެ އަތް ކަނޑައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި ގްރޫޕް ވައްކަމެއްގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ ނިޞާބު ހަމަވުމުން އަތް ކެނޑުމުގެ ޙައްދު ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. މި ގްރޫޕް ވައްކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 3 މީހެކެވެ. ...

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުން ހިންގި ޢަމަލަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކޮށްފައިނުވާ ފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ނުބައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއްކަމަށް ﷲ ވަނީ ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާގައި މި ...

ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤިޞާޞްގެ ޙައްދު ތަންްފީޛުކޮށް ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ 3 އަންހެނަކަށް ޙަމަލާދީ ގަލުން ތެޅިތެޅީނުން ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލުމަށްފަހު މުދާތައް ފޭރިގަނެގަނެގެން ފިލަން ދުވި ބަޔަކު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ޝަރުޢީ ޙައްދު ...

ނުޞަައިރީންނަށް ވާގިވެރިވެ މުރުތައްދުވި މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތަކީ ﷲގެ ރައްބުވަންތަކަމަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ، އެއިލާހުގެ އިލާހުވަންތަކަން ޤަބޫލުކޮށް ބިންމަތީގައި ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަޥްލަތެކެވެ. ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަގުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ، ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ޒިނޭކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ޙައްދު ޖަހައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް، ދަޥްލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓިގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ، ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން އަންނަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކެވެ. ޠާޣޫތުންގެ ވަޟަޢީ ޤާނޫނުތަކާއި ކާފަރުންގެ ...

ޖާސޫސުކުރަން އުޅުނު ސެލްއެއް އަތުލައިގަނެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ފާޅުވުމުން، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޠާޣޫތުންގެ ލަޝްކަރުތަކަށް ތަޢާވަނުވަމުންދާ ޖާސޫސުން މަދު ފައިސާ ކޮޅަކަށްޓަކައި ދީން ވިއްކާލައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތެވެ. މިބައިމީހުން ހޯދައި އެމީހުން ފަޞީޙަތްކުރުމަކީ ...

މަގުފޭރުނު ބައެއްގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކަނޑައި ﷲގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ އަމުރަށް، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކެނޑުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުންއޮތީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ...