ޚަވާރިޖުން

ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންގެ ބީރައްޓެހިކަމާއި އަދި އެމީހުންނާއިމެދު އޮންނަ ޢަދާވާތްތެރިން

ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އީމާނުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ޢަދާވާތްތެރިން ނުކުމެއެވެ. އަދި ހުތުރު ޞިފަތަކުން ޞިފަކޮށް ހަދައެވެ. އެމީހުންގެ އަތުގައި ދައްކާނެ ޙުއްޖަތެއް އަދި ބުރުހާނެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ އަނގަތަކުން ހަދާ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންނެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ. (2)

ދެންފަހެ އިމާމް މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބުދުލް ވައްހާބުގެ \ ދަޢުވަތަށް ކުރެވުނު ތުޙުމަތު ތަކަށް ނަޖުދުގެ އިމާމުން ރައްދު ދެއްވިފަދައިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުންވެސް ވަނީ އެ ދަވްލަތާއި މެދު ކުރެވެމުންދާ ތުޙުމަތުތަކަށް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންނެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. (1)

ފަހެ ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވެ އަދި މިއްލަތް އިބްރާހިމް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވަނީ ނަމަ، އެބަޔަކާއި ދިމާލަށް ތިއީ [ޚަވާރިޖުންނޭ]، [ތަކްފީރީންނޭ] ބުނުމަކީ އެއީ ތަޥްޙީދުގެ ދަޢުވަތުގެ ޢަދުއްވުންގެ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫން – އަލްޤައިދާ

އަލްޤައިދާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ދުވަސްވީ ގޮފި، ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ އަލްޤާއިދާ އިން [ގުޅިފައިވާ ޞަލީބީ ލަޝްކަރާ ބެހޭގޮތުން ވާ ބަޔާނެއް] މިނަމުގައި ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. އޭގައި ވެއެވެ: [އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށްވާ ...

ޚަވާރިޖުންނަކީ ކޮބާ؟

ޚަވާރިޖުންނާއި އެބައިމީހުންގެ މަޛްހަބާއިމެދު الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين رحمه الله ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ދެންފަހެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޚަވާރިޖުންނާއި މެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުންނީ علي رضي الله ...