ޝަރީޢަތް

ގިޞާޞްގެ ގޮތުގައި އަލިފާނުން މީހުން އެންދުމުގެ ޙުކުމް

އިސްލަމީ ދަޥްލަތުން ބައެއްފަހަރު އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ޢަޞީރުންގެ ގޮތުގައި އަތުލައިގަނެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ އެކި ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމު ޢާންމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅައި ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެޢަޞީރުންގެ ...

ވޯޓްގެ ޒަރިޔާއިން ޝަރީޢަތް ގެނައުން އިސްލާމް ކަމުން ބޭރުކޮށްލާ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ވޯޓްގެ ޒަރީޔާއިންޝަރީއަތް ގެނައުން ނުވަތަ ވޯޓުގެ ޒަރީޔާއިން ޝަރީއަތުގެ ޚުކުމްތައް ގެނައުން މިއީ މިއްލަތުން ބޭރުވާ އިސްލާމްކަން ނަފީ ކޮށްލާ ކަމެއްތޯއެވެ؟ އަދި އޭނާ މިހެން ބުނެފި ނަމަ ”   ...

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފިރިހެނުންތަކެއް މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މަރާލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި 3 ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ ކާފަރުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ...

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފި

ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ މީހުން ހިންގި ޢަމަލަކީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ކޮށްފައިނުވާ ފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ނުބައި ފާޙިޝް ޢަމަލެއްކަމަށް ﷲ ވަނީ ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ވިލާޔަތުލް ޖަޒީރާގައި މި ...

ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤިޞާޞްގެ ޙައްދު ތަންްފީޛުކޮށް ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގެ 3 އަންހެނަކަށް ޙަމަލާދީ ގަލުން ތެޅިތެޅީނުން ބޯ ޗިސްޗިސް ކޮށްލުމަށްފަހު މުދާތައް ފޭރިގަނެގަނެގެން ފިލަން ދުވި ބަޔަކު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ޝަރުޢީ ޙައްދު ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ޒިނޭކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ޙައްދު ޖަހައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް، ދަޥްލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓިގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ، ތަޥްޙީދުގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން އަންނަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކެވެ. ޠާޣޫތުންގެ ވަޟަޢީ ޤާނޫނުތަކާއި ކާފަރުންގެ ...

ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނު ޖާސޫސީ ވަޒީފާގެ ހިތިނިމުން، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ އުންޑައަކުން

މުސްލިންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުސްލިމެއްކަމަށް ނިޞްބަތްވެހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޢަރަތްބެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް މުސައްލަމް، މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާގެ ލަޝްކަރަށް ޖާސޫސްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ...

މަގުފޭރުނު ބައެއްގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކަނޑައި ﷲގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ އަމުރަށް، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކެނޑުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުންއޮތީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ...

އަތް ކަނޑަން ޙުކުމް އިއްވުމުން، އެކަމަށް ރުހި އެއީ ޢަދުލްވެރި ޙުކުމެއްކަން އިޢުލާނުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަންބަޖު އަވަށުގައި، ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އަތްކެނޑުމުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، އަވަށުގެ މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ...

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދި ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޮނިކް އާލާތްތައް ނައްތާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ ޙިސްބާ ފަހުލަވާނުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓޮނިކް އާލާތްތައް ގުދަންތަކުން ހޯދައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ހުރިހާ ...