ޝައިޚް އަލްޢަދްނާނީ

ޞަލީބީންނާއި އެއުރެންގެ އެހީތެރިންނަށްވާ އިންޒާރެއް!

އޭ އެމެރިކާއެވެ! އޭ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރިންނޭވެ! އަދި އޭ ޞަލީބީންނެވެ! ދަންނާށެވެ: މިކަން ކަލޭމެން ތަޞައްވުރުކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ނުރައްކަލެވެ. އަދި ކަލޭމެން ހިތަށް (މިވީހައިތަނަކަށް) އެރި ވަރަށްވުރެވެސް މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އަހަރެމެން ކުރިންވެސް ...

ޝައިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޖަބުހަތުއް ޖައުލާނީ ޝަރުޢީއެއް ކަމުގައިވާ އަބޫ ޢަބުދު ﷲ އައްޝާމީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ކުރީގެ ޚަވާރިޖުންނަށް ވުރެންވެސް ނުބައިވެގެންވާ ބައެއް ކަމުގައި އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ނިސްބަތް ކޮށް ބޮޑެތި ތުޙުމަތު ...

ޞަލީބީންގެ ލަޝްކަރާއި އެހީތެރިންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ދީފި.

ހަމަކަށަވަރުން އިބަގެ ވެރިރައްބު މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވެއެވެ.” މިނަމުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ މުރާސިލް، އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް އަދްނާނީގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ އޯޑިއޯ ބަޔާނެއް މިއަދު ޚިލާފަތުގެ ރަސްމީ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. ...