ޢާއްމު ރައްޔިތުން

ޔަމަންގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމް ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަން!

ޔަމަންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެބިމަށް ވެރިވަމުންދާ ހޫޘީންގެއަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަޑު އުުުފުލަން ފަށައިފިއެވެ. ހޫޘީންނަކީ ޢިރާނުގެ ރާފިޟީ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރުދީގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނަށް ތަބަޢުވާ ...

ޝިޔަޢީންނާއި ޞަޙަޥާތުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމުންގެ ގެތަކަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ދިމަޝްޤުގެ އުތުރުގައިވާ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް، ބައްޝާރުގެ ޝިޔަޢީ ޢަސްކަރިއްޔާއާއި އެމެރިކާނުންގެ އައުވާނު ޞަޙަވާތުންގެ މުރުތައްދުން އެކުވެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ...

އެއްގައުމެއްގެ ދެސިފައިންނެވެ. އެހެނަސް އެކަކު ޖަންނަތުގައެވެ.

އޮބާމާގެ “ތިހެން އަމާންކަން މަތީ ދެމިތިބިޔަ ނުދޭނަން” އިންޒާރަށްފަހު ޑިސެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، އައްރައްޤާއަށް ޞަލީބީންނާއި އައުވާނުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިގެ ޙަމަލާތައް ...

[އަލްބާބް] އަވަށުގެ މުސްލިމު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުތަކަށް ޞަލީބީންގެ ޙަމަލާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއިމެދު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފައްދާ، ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމުގެ ގޮތުން، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޞަލީބީން ދެމުން އަންނަ ޙަމަލާތަކުގައި، އަލްބާބު އަވަށުގެ ގެތަކަކަށް ޙަމަލާދީ ސުންނާފަތި ...