ޢިބްރަތް

ޗަންދަންހާރު

ހާރަކީ ކަރުގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ގަހަނާއެކެވެ. މި ގަހަނާ ރިހިންވެސް އަދި ރަނުންވެސް ހަދާފައި ހުރެއެވެ. މުއްސަނދިން އެބައިމީހުންގެ އަނބިން ނުވަތަ އަންހެން ދަރިން ކަރުގައި އަޅުވަން ބޭނުންކުރާ ހާރުގައި އަލިމަހާ ...