ޢިލްމުވެރިން

ކުފުރުގެ އިމާމުން ޤަތުލްކުރާށެވެ! (ތަރުޖަމާ)

އޭ މުޥައްޙިދެވެ! އެމީހުންނަށް ހަމާލާ ދޭށެވެ. އެހެނީ ކުފުރުގެ އިމާމުންގެ އީމާން ކަމެއްވެސް، އަދި އެމީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ދިނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ތަރުޖަމާ: އަބޫ ޔޫސުފް އަލް ބައްތާރް މީޑިޔާގެ ވީޑިޔޯ “أوار ...

ސުޢޫދީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޣައްދާރުކަމާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން

އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މުސްލިމުން އެކަމަކުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ [އިސްލާމީ ޚިލާފަތު] އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމުން، ޠާޣޫތު އާލްސުޢޫދުގެ ސަރުކާރުގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަޠުވާތަކުގެ އަލީގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ފަނާކޮށް މުސްލިމު ރައްޔިތުން ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-2

3- ޠާޣޫތުގެ މާނައަކީ ﷲ ގެ ޙުދޫދުތަށް ފަހަނައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްކަމާއި އަދި ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަން ކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްކަން ނަންގަތް ބާބު ޤުރްއާއނާއި ސުންނަތުގައި، އާދި ޝަރްޢުގައި މިބަސް ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތު ދެއްވި ސޫދާނުގެ މަޝްހޫރު މުޙައްދިޘް ޢިލްމުވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޚިލާފަތު ފާޅުވުމުގެ ސަބަބުން، މޭ ކަރައިގެން އުޅޭ ކާފަރުންނާ އަދި މުސްލިމު ބިންތައް ޙިޞާރުކޮށްގެން ތިބި ޠާޣޫޠުންނަށް ވަނީ ހަމަ ނިދި ނިލިބިފައެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ދެކޮޅަށް ޢަރަބި ޠާޣޫޠީ ...

މުސްލިމުން، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ވުރެ މަތިވެރިވުން

”ދީނާއި ޝަރީޢަތުގެ ގޮތުން ނަބިއްޔާ (صلى الله عليه وسلم) ގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދީ އަދި ހެކިތަކާއި މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަންތައްތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިން މީހުން، މޫސާ (عليه ...

ފިރިހެނުންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އިބްން އަލްޖައުޒީ (رحمه الله) ވިދާޅުވިއެވެ. . “އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން މަތިން ހަނދާން ނެތިކޮށްލާ، އަބުރު ދޫކޮށްލާ އަދި ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށް ނުކުޅެދުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ...