ޢީދު

ޢީދު ދުވަހުގެ ބައެއް އަދަބުތައް

ރަމަޟާންމަހުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ﷲ ` އަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައި ފިޠުރު ޢީދުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ޢީދުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް ގިނަބަޔަކަށް ...

ޢީދު ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހު 6ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި އިޢުލާންކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ މީލާދީ ސަނަތުން ޖުލައި މަހު 6 ވާ ބުދަ ދުވަސްކަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ވުމާއެކު 5 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހަކީ ރަމަޟާން ...