ޤަތުލްޢާއްމު

ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް މުރުތައްދުން ޙަމަލާތައްދެނީ

މިޞްރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސީސީގެ މުރުތައްދު ލަޝްކަރުން ޙަމަލާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޢާއްމުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް މުރުތައްދުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީފި

ކުރީގެ ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދެއްގޮތުގައި އޮތް، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް، ލީބިޔާގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ދަރްނާގައި ...

ކިރުބޯ ތުއްތުކުދިންގެ ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޙަމަލާދީ އެތައްކުދިންގެ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ފުރާތުގައި ތުއްތުކުދީންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިޝާ < ގެ ނަމުން ނިޞްބަތްކޮށް ހުޅުވިފައިވާ ހޮސްފިޓަލަށް ޙަމަލާދީ، ރަޙުމްކުޑަގޮތެއްގައި މުސްލިމު ތުއްތު އެތައްކުދިންނެއް ޤަތުލްކޮށްފިއެވެ. މި ޖަރީމާ ހިންގައިފައިވަނީ ...