ޤުރްއާން

މަޤްބޫލް ޤުރްއާން އުސްތާޒް އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ހިޖުރަ ކުރައްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަލްފާޟިލް ޒަމީރު ފާރޫޤު، ޑިމޮކްރެސީގެ ކުފުރުގެ ނިޒާމުން މުޑުދާރު ކުރެވިފައިވާ މިބިން ދޫކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރި ހިޔާވަހިކަންވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ...